قفسه فلزی | قفسه انبار | قفسه بندی فلزی | جنرال فلز | لیست قیمت قفسه فروشگاهی


لیست قیمت قفسه فروشگاهی 

ردیف دسته بندی کالا نام کالا قیمت(ریال)
1 صفحه فروشگاهی سایز 95 ضخامت 0.6میل صفحه فروشگاهی با ابعاد 20cm * 95cm با ضخامت ورق 0.6mm 551,250
2 صفحه فروشگاهی با ابعاد 25cm * 95cm با ضخامت ورق 0.6mm 642,500
3 صفحه فروشگاهی با ابعاد 30cm * 95cm با ضخامت ورق 0.6mm 732,500
4 صفحه فروشگاهی با ابعاد 40cm * 95cm با ضخامت ورق 0.6mm 916,250
5 صفحه فروشگاهی سایز 95 ضخامت 0.7میل صفحه فروشگاهی با ابعاد 15cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 498,750
6 صفحه فروشگاهی با ابعاد 20cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 598,750
7 صفحه فروشگاهی با ابعاد 25cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 697,500
8 صفحه فروشگاهی با ابعاد 30cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 781,250
9 صفحه فروشگاهی با ابعاد 35cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 900,000
10 صفحه فروشگاهی با ابعاد 40cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 993,750
11 صفحه فروشگاهی سایز 80 ضخامت 0.7میل صفحه فروشگاهی با ابعاد 20cm * 80cm با ضخامت ورق 0.7mm 530,000
12 صفحه فروشگاهی با ابعاد 25cm * 80cm با ضخامت ورق 0.7mm 617,500
13 صفحه فروشگاهی با ابعاد 30cm * 80cm با ضخامت ورق 0.7mm 706,250
14 صفحه فروشگاهی با ابعاد 40cm * 80cm با ضخامت ورق 0.7mm 882,500
15 صفحه فروشگاهی سایز 70 ضخامت 0.7میل صفحه فروشگاهی با ابعاد 20cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 463,750
16 صفحه فروشگاهی با ابعاد 25cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 542,500
17 صفحه فروشگاهی با ابعاد 30cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 620,000
18 صفحه فروشگاهی با ابعاد 40cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 776,250
19 صفحه فروشگاهی سایز 55 ضخامت 0.7میل صفحه فروشگاهی با ابعاد 20cm * 55cm با ضخامت ورق 0.7mm 371,250
20 صفحه فروشگاهی با ابعاد 25cm * 55cm با ضخامت ورق 0.7mm 433,750
21 صفحه فروشگاهی با ابعاد 30cm * 55cm با ضخامت ورق 0.7mm 497,500
22 صفحه پشت ضخامت 0.7میل صفحه فروشگاهی پشت با ابعاد 30cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 701,250
23 صفحه فروشگاهی پشت با ابعاد 30cm * 80cm با ضخامت ورق 0.7mm 576,250
24 صفحه فروشگاهی پشت با ابعاد 30cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 508,750
25 زاویه های فروشگاهی ضخامت 1.25میل زاویه فروشگاهی با ابعاد 20cm با ضخامت ورق 1.25mm 50,000
26 زاویه فروشگاهی با ابعاد 25cm با ضخامت ورق 1.5mm 70,000
27 زاویه فروشگاهی با ابعاد 30cm با ضخامت ورق 1.25mm 70,000
28 زاویه فروشگاهی با ابعاد 35cm با ضخامت ورق 1.25mm 81,250
29 زاویه فروشگاهی با ابعاد 40cm با ضخامت ورق 1.25mm 90,000
30 زاویه های فروشگاهی ضخامت 1.5میل ضخامت 2میل زاویه فروشگاهی با ابعاد 20cm با ضخامت ورق 1.5mm 58,750
31 زاویه فروشگاهی با ابعاد 25cm با ضخامت ورق 1.5mm 70,000
32 زاویه فروشگاهی با ابعاد 30cm با ضخامت ورق 1.5mm 82,500
33 زاویه فروشگاهی با ابعاد 35cm با ضخامت ورق 1.5mm 93,750
34 زاویه فروشگاهی با ابعاد 40cm با ضخامت ورق 1.5mm 105,000
35 زاویه فروشگاهی با ابعاد 20cm با ضخامت ورق 2mm 68,750
36 زاویه فروشگاهی با ابعاد 25cm با ضخامت ورق 2mm 85,000
37 زاویه فروشگاهی با ابعاد 30cm با ضخامت ورق 2mm 98,750
38 زاویه فروشگاهی با ابعاد 35cm با ضخامت ورق 2mm 113,750
39 زاویه فروشگاهی با ابعاد 40cm با ضخامت ورق 2mm 127,500
40 زاویه فروشگاهی با ابعاد 50cm با ضخامت ورق 2mm 155,000
41 توری مش توری مش فروشگاهی با ابعاد 60cm * 180cm با مفتول 4mm 1,171,250
42 توری مش فروشگاهی با ابعاد 90cm * 180cm با مفتول 4mm 1,600,000
43 پایه دیواری ضخامت 1.25 ضخامت1.5 پایه دیواری فروشگاهی با ابعاد ارتفاع 1m با عرض 7cm با ضخامت ورق 1.5mm 372,500
44 پایه دیواری فروشگاهی با ابعاد ارتفاع 1m با عرض 7cm با ضخامت ورق 1.25mm 317,500
45 پایه دیواری فروشگاهی با ابعاد ارتفاع 1.20m با عرض 7cm با ضخامت ورق 1.5mm 446,250
46 پایه دیواری فروشگاهی با ابعاد ارتفاع 1.20m با عرض 7cm با ضخامت ورق 1.25mm 378,750
47 پایه دیواری فروشگاهی با ابعاد ارتفاع 1.50m با عرض 7cm با ضخامت ورق 1.5mm 555,000
48 پایه دیواری فروشگاهی با ابعاد ارتفاع 1.50m با عرض 7cm با ضخامت ورق 1.25mm 468,750
49 پایه دیواری فروشگاهی با ابعاد ارتفاع 2m با عرض 7cm با ضخامت ورق 1.5mm 732,500
50 پایه دیواری فروشگاهی با ابعاد ارتفاع 2m با عرض 7cm با ضخامت ورق 1.25mm 618,750
51 پایه دیواری فروشگاهی با ابعاد ارتفاع 2.50m با عرض 7cm با ضخامت ورق 1.5mm 912,500
52 پایه دیواری فروشگاهی با ابعاد ارتفاع 2.50m با عرض 7cm با ضخامت ورق 1.25mm 770,000
53 پایه دیواری فروشگاهی با ابعاد ارتفاع 3m با عرض 8cm با ضخامت ورق 1.5mm 1,223,750
54 پایه دیواری فروشگاهی با ابعاد ارتفاع 3m با عرض 7cm با ضخامت ورق 1.5mm 1,090,000
55 پایه دوبل فروشگاهی پایه دوبل فروشگاهی با ابعاد ارتفاع 1.35m ته 40cm با پروفیل 40mm * 40mm با ضخامت پروفیل 1.5mm 2,833,750
56 پایه دوبل فروشگاهی با ابعاد ارتفاع 1.60m ته 40cm با پروفیل 40mm * 40mm با ضخامت پروفیل 1.5mm 3,107,500
57 پایه دوبل فروشگاهی با ابعاد ارتفاع 1.60m ته 50cm با پروفیل 40mm * 40mm با ضخامت پروفیل 1.5mm 3,340,000
58 پایه دوبل فروشگاهی با ابعاد ارتفاع 1.9m ته 40cm با پروفیل 40mm * 40mm با ضخامت پروفیل 1.5mm 3,382,500
59 پایه دوبل فروشگاهی با ابعاد ارتفاع 1.9m ته 50cm با پروفیل 40mm * 40mm با ضخامت پروفیل 1.5mm 3,646,250
60 پایه دوبل فروشگاهی با ابعاد ارتفاع 2.20m ته 40cm با پروفیل 40mm * 40mm با ضخامت پروفیل 1.5mm 3,688,750
61 پایه دوبل فروشگاهی با ابعاد ارتفاع 2.20m ته 50cm با پروفیل 40mm * 40mm با ضخامت پروفیل 1.5mm 3,930,000
62 پایه دوبل فروشگاهی با ابعاد ارتفاع 2.45m ته 40cm با پروفیل 40mm * 40mm با ضخامت پروفیل 1.5mm 4,007,500
63 پایه دوبل فروشگاهی با ابعاد ارتفاع 2.45m ته 50cm با پروفیل 40mm * 40mm با ضخامت پروفیل 1.5mm 4,255,000
64 پایه خود ایستا فروشگاهی پایه خودایستا فروشگاهی با ابعاد ارتفاع 1.35m ته 40cm با پروفیل 40mm * 40mm با ضخامت پروفیل 1.5mm 2,236,250
65 پایه خودایستا فروشگاهی با ابعاد ارتفاع 1.35m ته 50cm با پروفیل 40mm * 40mm با ضخامت پروفیل 1.5mm 2,360,000
66 پایه خودایستا فروشگاهی با ابعاد ارتفاع 1.6m ته 40cm با پروفیل 40mm * 40mm با ضخامت پروفیل 1.5mm 2,507,500
67 پایه خودایستا فروشگاهی با ابعاد ارتفاع 1.6m ته 50cm با پروفیل 40mm * 40mm با ضخامت پروفیل 1.5mm 2,636,250
68 پایه خودایستا فروشگاهی با ابعاد ارتفاع 1.9m ته 40cm با پروفیل 40mm * 40mm با ضخامت پروفیل 1.5mm 2,801,250
69 پایه خودایستا فروشگاهی با ابعاد ارتفاع 1.9m ته 50cm با پروفیل 40mm * 40mm با ضخامت پروفیل 1.5mm 2,926,250
70 پایه خودایستا فروشگاهی با ابعاد ارتفاع 2.2m ته 40cm با پروفیل 40mm * 40mm با ضخامت پروفیل 1.5mm 3,092,500
71 پایه خودایستا فروشگاهی با ابعاد ارتفاع 2.2m ته 50cm با پروفیل 40mm * 40mm با ضخامت پروفیل 1.5mm 3,211,250
72 پایه خودایستا فروشگاهی با ابعاد ارتفاع 2.45m ته 40cm با پروفیل 40mm * 40mm با ضخامت پروفیل 1.5mm 3,411,250
73 پایه خودایستا فروشگاهی با ابعاد ارتفاع 2.45m ته 50cm با پروفیل 40mm * 40mm با ضخامت پروفیل 1.5mm 3,533,750
74 قید قید فروشگاهی با ابعاد 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 411,250
75 قید فروشگاهی با ابعاد 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 312,500
76 حفاظ حفاظ فروشگاهی با ابعاد 95cm با مفتول 4mm 122,500
77 براکت فروشگاهی ضخامت 2 ضخامت 1.5 براکت فروشگاهی با ابعاد 20cm با ضخامت ورق 2mm 100,000
78 براکت فروشگاهی با ابعاد 25cm با ضخامت ورق 2mm 115,000
79 براکت فروشگاهی با ابعاد 30cm با ضخامت ورق 2mm 128,750
80 براکت فروشگاهی با ابعاد 35cm با ضخامت ورق 2mm 145,000
81 براکت فروشگاهی با ابعاد 40cm با ضخامت ورق 2mm 160,000
82 براکت فروشگاهی با ابعاد 50cm با ضخامت ورق 2mm 183,750
83 براکت فروشگاهی با ابعاد 20cm با ضخامت ورق 1.5mm 82,500
84 براکت فروشگاهی با ابعاد 25cm با ضخامت ورق 1.5mm 93,750
85 براکت فروشگاهی با ابعاد 30cm با ضخامت ورق 1.5mm 105,000
86 براکت فروشگاهی با ابعاد 35cm با ضخامت ورق 1.5mm 117,500
87 براکت فروشگاهی با ابعاد 40cm با ضخامت ورق 1.5mm 128,750
88 براکت فروشگاهی با ابعاد 50cm با ضخامت ورق 1.5mm 150,000
89 ویترین طبقاتی 3طبقه ویترین طبقاتی با ابعاد ارتفاع 1m پروفیل 20cm * 40cm با ضخامت پروفیل 0.7mm در سه طبقه 4,310,000
90 ویترین طبقاتی با ابعاد ارتفاع 1.5m پروفیل 20cm * 40cm با ضخامت پروفیل 0.7mm در سه طبقه 5,213,750
91 ویترین طبقاتی با ابعاد ارتفاع 2m پروفیل 20cm * 40cm با ضخامت پروفیل 0.7mm در سه طبقه 6,203,750
92 ویترین طبقاتی 4طبقه ویترین طبقاتی با ابعاد ارتفاع 1m پروفیل 20cm * 40cm با ضخامت پروفیل 0.7mm در چهار طبقه 5,285,000
93 ویترین طبقاتی با ابعاد ارتفاع 1.5m پروفیل 20cm * 40cm با ضخامت پروفیل 0.7mm در چهار طبقه 6,538,750
94 ویترین طبقاتی با ابعاد ارتفاع 2m پروفیل 20cm * 40cm با ضخامت پروفیل 0.7mm در چهار طبقه 7,821,250
95 ویترین ایستاد درپنج طبقه ویترین ایستاده با ابعاد ارتفاع 1m پروفیل 20cm * 40cm با ضخامت پروفیل 0.7mm در پنج طبقه 7,632,500
96 ویترین ایستاده با ابعاد ارتفاع 1.5m پروفیل 20cm * 40cm با ضخامت پروفیل 0.7mm در پنج طبقه 9,192,500
97 ویترین ایستاده با ابعاد ارتفاع 2m پروفیل 20cm * 40cm با ضخامت پروفیل 0.7mm در پنج طبقه 10,750,000
98 ویترین پایه ویترین 3 طبقه 971,250
99 پایه ویترین 4 طبقه 1,085,000
100 پایه ویترین 5 طبقه 1,915,000
101 پروفیل پروفیل 1 متری 346,250
102 پروفیل 1.5 متری 497,500
103 پروفیل 2 متری 651,250
104 استند قلابدار ست استند قلابدار یکطرفه 3 طبقه 1.5m با ابعاد ارتفاع 40cm*60cm 3,478,750
105 ست استند قلابدار یکطرفه 4 طبقه 1.5m با ابعاد ارتفاع 40cm*60cm 3,808,750
106 ست استند قلابدار یکطرفه 5 طبقه 1.5m با ابعاد ارتفاع 40cm*60cm 4,137,500
107 ست استند قلابدار یکطرفه 6 طبقه 1.5m با ابعاد ارتفاع 40cm*60cm 4,467,500
108 ست استند قلابدار دوطرفه 3 طبقه 1.5m با ابعاد ارتفاع 40cm*60cm 4,995,000
109 ست استند قلابدار دوطرفه 4 طبقه 1.5m با ابعاد ارتفاع 40cm*60cm 5,653,750
110 ست استند قلابدار دوطرفه 5 طبقه 1.5m با ابعاد ارتفاع 40cm*60cm 6,312,500
111 ست استند قلابدار دوطرفه 6 طبقه 1.5m با ابعاد ارتفاع 40cm*60cm 6,963,750
112 استند زاویه دار ست استند زاویه دار 3 طبقه 1.75m با ابعاد ارتفاع 35cm*47cm 5,426,250
113 ست استند زاویه دار 4 طبقه 1.75m با ابعاد ارتفاع 35cm*47cm 6,152,500
114 ست استند زاویه دار 5 طبقه 1.85m با ابعاد ارتفاع 35cm*47cm 7,110,000
115 ست استند زاویه دار 6 طبقه1.85m با ابعاد ارتفاع 35cm*47cm 7,963,750
116 ست استند زاویه دار 3 طبقه 1.85m با ابعاد ارتفاع 35cm*70cm 6,155,000
117 ست استند زاویه دار 4 طبقه 1.85m با ابعاد ارتفاع 35cm*70cm 7,183,750
118 ست استند زاویه دار 5 طبقه 1.85m با ابعاد ارتفاع 35cm*70cm 8,236,250
119 ست استند زاویه دار 6 طبقه 1.85m با ابعاد ارتفاع 35cm*70cm 9,265,000
120 جاحبوباتی جاحبوباتی چهار طبقه70سانتی 8,276,250
121 کفی حبوباتی کفی حبوباتی با ابعاد 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,470,000
122 کفی حبوباتی با ابعاد 35cm * 95cm یک قسمتی با ضخامت ورق 0.7mm با ضخامت زاویه 1.25mm 1,798,750
123 کفی حبوباتی با ابعاد 35cm * 95cm دو قسمتی با ضخامت ورق 0.7mm با ضخامت زاویه 1.25mm 2,095,000
124 کفی حبوباتی با ابعاد 35cm * 95cm سه قسمتی با ضخامت ورق 0.7mm با ضخامت زاویه 1.25mm 2,385,000
125 کفی حبوباتی با ابعاد 35cm * 95cm چهار قسمتی با ضخامت ورق 0.7mm با ضخامت زاویه 1.25mm 2,675,000
126 کفی حبوباتی شیشه خور با ابعاد 35cm * 95cm یک قسمتی با ضخامت ورق 0.7mm و ضخامت زاویه 1.25mm 1,803,750
127 کفی حبوباتی شیشه خور با ابعاد 35cm * 95cm دو قسمتی با ضخامت ورق 0.7mm و ضخامت زاویه 1.25mm 2,105,000
128 کفی حبوباتی شیشه خور با ابعاد 35cm * 95cm سه قسمتی با ضخامت ورق 0.7mm و ضخامت زاویه 1.25mm 2,392,500
129 کفی حبوباتی شیشه خور با ابعاد 35cm * 95cm چهار قسمتی با ضخامت ورق 0.7mm و ضخامت زاویه 1.25mm 2,683,750
130 سبد تکی سبد فروشگاهی تکی زاویه دار با ابعاد 30cm * 95cm 1,173,750
131 سبد زاویه دار سایز 35cm*70cm 925,000
132 سبد زاویه دار سایز 35cm*47cm 785,000
133 سبد قلابدار سایز 40cm*80cm 448,750
134 سبد قلابدار سایز 40cm*60cm 306,250
135 استند قلابدار ست استند قلابدار یکطرفه 4 طبقه 1.75m با ابعاد ارتفاع 40cm*80cm 5,577,500
136 ست استند قلابدار یکطرفه 4 طبقه 1.5m با ابعاد ارتفاع 40cm*80cm 5,353,750
137 ست استند قلابدار یکطرفه 5 طبقه 1.5m با ابعاد ارتفاع 40cm*80cm 5,843,750
138 استند زاویه دار ست استند شیبدار با ابعاد 40cm * 95cm طبقه درچهار طبقه 4,772,500
139 سبد تکی استند شیبدار با ابعاد 40cm * 95cm 456,250
140 سبد فروشگاهی تکی زاویه دار با ابعاد 40cm * 95cm 1,440,000
141 صفحه آسا سایز70 بدون ساپورت ضخامت0.7میل صفحه آسا با ابعاد 20cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 545,000
142 صفحه آسا با ابعاد 25cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 627,500
143 صفحه آسا با ابعاد 30cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 707,500
144 صفحه آسا با ابعاد 40cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 871,250
145 صفحه آسا با ابعاد 50cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,026,250
146 صفحه آسا با ابعاد 60cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,185,000
147 صفحه آسا سایز70 با ساپورت باریک ضخامت0.7میل صفحه آسا 1s 5cm با ابعاد 20cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 602,500
148 صفحه آسا 1s 5cm با ابعاد 25cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 686,250
149 صفحه آسا 1s 5cm با ابعاد 30cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 766,250
150 صفحه آسا 1s 5cm با ابعاد 40cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 930,000
151 صفحه آسا 1s 5cm با ابعاد 50cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,083,750
152 صفحه آسا 1s 5cm با ابعاد 60cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,242,500
153 صفحه آسا سایز70 با ساپورت پهن ضخامت0.7میل صفحه آسا 1s 7.5cm با ابعاد 20cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 632,500
154 صفحه آسا 1s 7.5cm با ابعاد 25cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 713,750
155 صفحه آسا 1s 7.5cm با ابعاد 30cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 795,000
156 صفحه آسا 1s 7.5cm با ابعاد 40cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 957,500
157 صفحه آسا 1s 7.5cm با ابعاد 50cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,112,500
158 صفحه آسا 1s 7.5cm با ابعاد 60cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,270,000
159 صفحه آسا سایز95 بدون ساپورت ضخامت0.7میل صفحه آسا با ابعاد 20cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 722,500
160 صفحه آسا با ابعاد 25cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 828,750
161 صفحه آسا با ابعاد 30cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 935,000
162 صفحه آسا با ابعاد 40cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,145,000
163 صفحه آسا با ابعاد 50cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,353,750
164 صفحه آسا با ابعاد 60cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,561,250
165 صفحه آسا سایز95 با ساپورت باریک ضخامت0.7میل صفحه آسا 1s 5cm با ابعاد 20cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 801,250
166 صفحه آسا 1s 5cm با ابعاد 25cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 907,500
167 صفحه آسا 1s 5cm با ابعاد 30cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,013,750
168 صفحه آسا 1s 5cm با ابعاد 40cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,222,500
169 صفحه آسا 1s 5cm با ابعاد 50cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,430,000
170 صفحه آسا 1s 5cm با ابعاد 60cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,640,000
171 صفحه آسا سایز95 با ساپورت پهن ضخامت0.7میل صفحه آسا 1s 7.5cm با ابعاد 20cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 838,750
172 صفحه آسا 1s 7.5cm با ابعاد 25cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 945,000
173 صفحه آسا 1s 7.5cm با ابعاد 30cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,052,500
174 صفحه آسا 1s 7.5cm با ابعاد 40cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,262,500
175 صفحه آسا 1s 7.5cm با ابعاد 50cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,470,000
176 صفحه آسا 1s 7.5cm با ابعاد 60cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,677,500
177 صفحه آسا سایز120 بدون ساپورت ضخامت0.7میل صفحه آسا با ابعاد 20cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm 905,000
178 صفحه آسا با ابعاد 25cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,036,250
179 صفحه آسا با ابعاد 30cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,168,750
180 صفحه آسا با ابعاد 40cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,426,250
181 صفحه آسا با ابعاد 50cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,685,000
182 صفحه آسا با ابعاد 60cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,941,250
183 صفحه آسا سایز120 با ساپورت باریک ضخامت0.7میل صفحه آسا 1s 5cm با ابعاد 20cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,003,750
184 صفحه آسا 1s 5cm با ابعاد 25cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,136,250
185 صفحه آسا 1s 5cm با ابعاد 30cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,267,500
186 صفحه آسا 1s 5cm با ابعاد 40cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,526,250
187 صفحه آسا 1s 5cm با ابعاد 50cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,782,500
188 صفحه آسا 1s 5cm با ابعاد 60cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm 2,041,250
189 صفحه آسا سایز120 با ساپورت پهن ضخامت0.7میل صفحه آسا 1s 7.5cm با ابعاد 20cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,053,750
190 صفحه آسا 1s 7.5cm با ابعاد 25cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,185,000
191 صفحه آسا 1s 7.5cm با ابعاد 30cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,316,250
192 صفحه آسا 1s 7.5cm با ابعاد 40cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,573,750
193 صفحه آسا 1s 7.5cm با ابعاد 50cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,831,250
194 صفحه آسا 1s 7.5cm با ابعاد 60cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm 2,090,000
195 صفحه جنرال سایز70 بدون ساپورت ضخامت0.7میل صفحه جنرال با ابعاد 20cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 501,250
196 صفحه جنرال با ابعاد 25cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 582,500
197 صفحه جنرال با ابعاد 30cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 663,750
198 صفحه جنرال با ابعاد 40cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 826,250
199 صفحه جنرال با ابعاد 50cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 980,000
200 صفحه جنرال با ابعاد 60cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,138,750
201 صفحه جنرال سایز70 با ساپورت باریک ضخامت0.7میل صفحه جنرال 1s 5cm با ابعاد 20cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 558,750
202 صفحه جنرال 1s 5cm با ابعاد 25cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 640,000
203 صفحه جنرال 1s 5cm با ابعاد 30cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 721,250
204 صفحه جنرال 1s 5cm با ابعاد 40cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 883,750
205 صفحه جنرال 1s 5cm با ابعاد 50cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,038,750
206 صفحه جنرال 1s 5cm با ابعاد 60cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,196,250
207 صفحه جنرال سایز70 با ساپورت پهن ضخامت0.7میل صفحه جنرال 1s 7.5cm با ابعاد 20cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 586,250
208 صفحه جنرال 1s 7.5cm با ابعاد 25cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 668,750
209 صفحه جنرال 1s 7.5cm با ابعاد 30cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 748,750
210 صفحه جنرال 1s 7.5cm با ابعاد 40cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 912,500
211 صفحه جنرال 1s 7.5cm با ابعاد 50cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,066,250
212 صفحه جنرال 1s 7.5cm با ابعاد 60cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,225,000
213 صفحه جنرال سایز95 بدون ساپورت ضخامت0.7میل صفحه جنرال با ابعاد 20cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 662,500
214 صفحه جنرال با ابعاد 25cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 768,750
215 صفحه جنرال با ابعاد 30cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 875,000
216 صفحه جنرال با ابعاد 35cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 987,500
217 صفحه جنرال با ابعاد 40cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,085,000
218 صفحه جنرال با ابعاد 50cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,293,750
219 صفحه جنرال با ابعاد 60cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,501,250
220 صفحه جنرال سایز95 با ساپورت باریک ضخامت0.7میل صفحه جنرال 1s 5cm با ابعاد 20cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 741,250
221 صفحه جنرال 1s 5cm با ابعاد 25cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 846,250
222 صفحه جنرال 1s 5cm با ابعاد 30cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 953,750
223 صفحه جنرال 1s 5cm با ابعاد 35cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,066,250
224 صفحه جنرال 1s 5cm با ابعاد 40cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,163,750
225 صفحه جنرال 1s 5cm با ابعاد 50cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,371,250
226 صفحه جنرال 1s 5cm با ابعاد 60cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,580,000
227 صفحه جنرال سایز95 با ساپورت پهن ضخامت0.7میل صفحه جنرال 1s 7.5cm با ابعاد 20cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 778,750
228 صفحه جنرال 1s 7.5cm با ابعاد 25cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 885,000
229 صفحه جنرال 1s 7.5cm با ابعاد 30cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 995,000
230 صفحه جنرال 1s 7.5cm با ابعاد 35cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,107,500
231 صفحه جنرال 1s 7.5cm با ابعاد 40cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,201,250
232 صفحه جنرال 1s 7.5cm با ابعاد 50cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,410,000
233 صفحه جنرال 1s 7.5cm با ابعاد 60cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,617,500
234 صفحه جنرال سایز120 بدون ساپورت ضخامت0.7میل صفحه جنرال با ابعاد 20cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm 828,750
235 صفحه جنرال با ابعاد 25cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm 961,250
236 صفحه جنرال با ابعاد 30cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,092,500
237 صفحه جنرال با ابعاد 40cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,351,250
238 صفحه جنرال با ابعاد 50cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,608,750
239 صفحه جنرال با ابعاد 60cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,867,500
240 صفحه جنرال سایز120 با ساپورت باریک ضخامت0.7میل صفحه جنرال 1s 5cm با ابعاد 20cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm 928,750
241 صفحه جنرال 1s 5cm با ابعاد 25cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,060,000
242 صفحه جنرال 1s 5cm با ابعاد 30cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,191,250
243 صفحه جنرال 1s 5cm با ابعاد 40cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,450,000
244 صفحه جنرال 1s 5cm با ابعاد 50cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,708,750
245 صفحه جنرال 1s 5cm با ابعاد 60cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,965,000
246 صفحه جنرال سایز120 با ساپورت پهن ضخامت0.7میل صفحه جنرال 1s 7.5cm با ابعاد 20cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm 977,500
247 صفحه جنرال 1s 7.5cm با ابعاد 25cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,108,750
248 صفحه جنرال 1s 7.5cm با ابعاد 30cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,241,250
249 صفحه جنرال 1s 7.5cm با ابعاد 40cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,498,750
250 صفحه جنرال 1s 7.5cm با ابعاد 50cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,756,250
251 صفحه جنرال 1s 7.5cm با ابعاد 60cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm 2,013,750
252 حفاظ پلاستیکی حفاظ پلاستیکی ابعاد 90cm 78,750
253 حفاظ پلاستیکی ابعاد 95cm 82,500
254 حفاظ پلاستیکی ابعاد 120cm 98,750
255 لیبل لیبل پرشین 95cm 98,750
ردیف عنوان کالا نام کالا قیمت(ریال) 
1 صفحه هایپری سایز 95 ضخامت 0.6میل صفحه هایپری با ابعاد 20cm * 95cm با ضخامت ورق 0.6mm 551,250
2 صفحه هایپری با ابعاد 25cm * 95cm با ضخامت ورق 0.6mm 642,500
3 صفحه هایپری با ابعاد 30cm * 95cm با ضخامت ورق 0.6mm 732,500
4 صفحه هایپری با ابعاد 40cm * 95cm با ضخامت ورق 0.6mm 916,250
5 صفحه هایپری سایز 95 ضخامت 0.7میل صفحه هایپری با ابعاد 15cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 498,750
6 صفحه هایپری با ابعاد 20cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 598,750
7 صفحه هایپری با ابعاد 25cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 697,500
8 صفحه هایپری با ابعاد 30cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 781,250
9 صفحه هایپری با ابعاد 35cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 900,000
10 صفحه هایپری با ابعاد 40cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 993,750
11 صفحه هایپری سایز 80 ضخامت 0.7میل صفحه هایپری با ابعاد 20cm * 80cm با ضخامت ورق 0.7mm 530,000
12 صفحه هایپری با ابعاد 25cm * 80cm با ضخامت ورق 0.7mm 617,500
13 صفحه هایپری با ابعاد 30cm * 80cm با ضخامت ورق 0.7mm 706,250
14 صفحه هایپری با ابعاد 40cm * 80cm با ضخامت ورق 0.7mm 882,500
15 صفحه هایپری سایز 70 ضخامت 0.7میل صفحه هایپری با ابعاد 20cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 463,750
16 صفحه هایپری با ابعاد 25cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 542,500
17 صفحه هایپری با ابعاد 30cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 620,000
18 صفحه هایپری با ابعاد 40cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 776,250
19 صفحه هایپری سایز 55 ضخامت 0.7میل صفحه هایپری با ابعاد 20cm * 55cm با ضخامت ورق 0.7mm 371,250
20 صفحه هایپری با ابعاد 25cm * 55cm با ضخامت ورق 0.7mm 433,750
21 صفحه هایپری با ابعاد 30cm * 55cm با ضخامت ورق 0.7mm 497,500
22 صفحه پشت ضخامت 0.7میل صفحه هایپری پشت با ابعاد 30cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 701,250
23 صفحه هایپری پشت با ابعاد 30cm * 80cm با ضخامت ورق 0.7mm 576,250
24 صفحه هایپری پشت با ابعاد 30cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 508,750
25 زاویه های هایپری ضخامت 1.25میل زاویه هایپری با ابعاد 20cm با ضخامت ورق 1.25mm 50,000
26 زاویه هایپری با ابعاد 25cm با ضخامت ورق 1.5mm 70,000
27 زاویه هایپری با ابعاد 30cm با ضخامت ورق 1.25mm 70,000
28 زاویه هایپری با ابعاد 35cm با ضخامت ورق 1.25mm 81,250
29 زاویه هایپری با ابعاد 40cm با ضخامت ورق 1.25mm 90,000
30 زاویه های هایپری ضخامت 1.5میل ضخامت 2میل زاویه هایپری با ابعاد 20cm با ضخامت ورق 1.5mm 58,750
31 زاویه هایپری با ابعاد 25cm با ضخامت ورق 1.5mm 70,000
32 زاویه هایپری با ابعاد 30cm با ضخامت ورق 1.5mm 82,500
33 زاویه هایپری با ابعاد 35cm با ضخامت ورق 1.5mm 93,750
34 زاویه هایپری با ابعاد 40cm با ضخامت ورق 1.5mm 105,000
35 زاویه هایپری با ابعاد 20cm با ضخامت ورق 2mm 68,750
36 زاویه هایپری با ابعاد 25cm با ضخامت ورق 2mm 85,000
37 زاویه هایپری با ابعاد 30cm با ضخامت ورق 2mm 98,750
38 زاویه هایپری با ابعاد 35cm با ضخامت ورق 2mm 113,750
39 زاویه هایپری با ابعاد 40cm با ضخامت ورق 2mm 127,500
40 زاویه هایپری با ابعاد 50cm با ضخامت ورق 2mm 155,000
41 توری مش توری مش هایپری با ابعاد 60cm * 180cm با مفتول 4mm 1,171,250
42 توری مش هایپری با ابعاد 90cm * 180cm با مفتول 4mm 1,600,000
43 پایه دیواری ضخامت 1.25 ضخامت1.5 پایه دیواری هایپری با ابعاد ارتفاع 1m با عرض 7cm با ضخامت ورق 1.5mm 372,500
44 پایه دیواری هایپری با ابعاد ارتفاع 1m با عرض 7cm با ضخامت ورق 1.25mm 317,500
45 پایه دیواری هایپری با ابعاد ارتفاع 1.20m با عرض 7cm با ضخامت ورق 1.5mm 446,250
46 پایه دیواری هایپری با ابعاد ارتفاع 1.20m با عرض 7cm با ضخامت ورق 1.25mm 378,750
47 پایه دیواری هایپری با ابعاد ارتفاع 1.50m با عرض 7cm با ضخامت ورق 1.5mm 555,000
48 پایه دیواری هایپری با ابعاد ارتفاع 1.50m با عرض 7cm با ضخامت ورق 1.25mm 468,750
49 پایه دیواری هایپری با ابعاد ارتفاع 2m با عرض 7cm با ضخامت ورق 1.5mm 732,500
50 پایه دیواری هایپری با ابعاد ارتفاع 2m با عرض 7cm با ضخامت ورق 1.25mm 618,750
51 پایه دیواری هایپری با ابعاد ارتفاع 2.50m با عرض 7cm با ضخامت ورق 1.5mm 912,500
52 پایه دیواری هایپری با ابعاد ارتفاع 2.50m با عرض 7cm با ضخامت ورق 1.25mm 770,000
53 پایه دیواری هایپری با ابعاد ارتفاع 3m با عرض 8cm با ضخامت ورق 1.5mm 1,223,750
54 پایه دیواری هایپری با ابعاد ارتفاع 3m با عرض 7cm با ضخامت ورق 1.5mm 1,090,000
55 پایه دوبل هایپری پایه دوبل هایپری با ابعاد ارتفاع 1.35m ته 40cm با پروفیل 40mm * 40mm با ضخامت پروفیل 1.5mm 2,833,750
56 پایه دوبل هایپری با ابعاد ارتفاع 1.60m ته 40cm با پروفیل 40mm * 40mm با ضخامت پروفیل 1.5mm 3,107,500
57 پایه دوبل هایپری با ابعاد ارتفاع 1.60m ته 50cm با پروفیل 40mm * 40mm با ضخامت پروفیل 1.5mm 3,340,000
58 پایه دوبل هایپری با ابعاد ارتفاع 1.9m ته 40cm با پروفیل 40mm * 40mm با ضخامت پروفیل 1.5mm 3,382,500
59 پایه دوبل هایپری با ابعاد ارتفاع 1.9m ته 50cm با پروفیل 40mm * 40mm با ضخامت پروفیل 1.5mm 3,646,250
60 پایه دوبل هایپری با ابعاد ارتفاع 2.20m ته 40cm با پروفیل 40mm * 40mm با ضخامت پروفیل 1.5mm 3,688,750
61 پایه دوبل هایپری با ابعاد ارتفاع 2.20m ته 50cm با پروفیل 40mm * 40mm با ضخامت پروفیل 1.5mm 3,930,000
62 پایه دوبل هایپری با ابعاد ارتفاع 2.45m ته 40cm با پروفیل 40mm * 40mm با ضخامت پروفیل 1.5mm 4,007,500
63 پایه دوبل هایپری با ابعاد ارتفاع 2.45m ته 50cm با پروفیل 40mm * 40mm با ضخامت پروفیل 1.5mm 4,255,000
64 پایه خود ایستا هایپری پایه خودایستا هایپری با ابعاد ارتفاع 1.35m ته 40cm با پروفیل 40mm * 40mm با ضخامت پروفیل 1.5mm 2,236,250
65 پایه خودایستا هایپری با ابعاد ارتفاع 1.35m ته 50cm با پروفیل 40mm * 40mm با ضخامت پروفیل 1.5mm 2,360,000
66 پایه خودایستا هایپری با ابعاد ارتفاع 1.6m ته 40cm با پروفیل 40mm * 40mm با ضخامت پروفیل 1.5mm 2,507,500
67 پایه خودایستا هایپری با ابعاد ارتفاع 1.6m ته 50cm با پروفیل 40mm * 40mm با ضخامت پروفیل 1.5mm 2,636,250
68 پایه خودایستا هایپری با ابعاد ارتفاع 1.9m ته 40cm با پروفیل 40mm * 40mm با ضخامت پروفیل 1.5mm 2,801,250
69 پایه خودایستا هایپری با ابعاد ارتفاع 1.9m ته 50cm با پروفیل 40mm * 40mm با ضخامت پروفیل 1.5mm 2,926,250
70 پایه خودایستا هایپری با ابعاد ارتفاع 2.2m ته 40cm با پروفیل 40mm * 40mm با ضخامت پروفیل 1.5mm 3,092,500
71 پایه خودایستا هایپری با ابعاد ارتفاع 2.2m ته 50cm با پروفیل 40mm * 40mm با ضخامت پروفیل 1.5mm 3,211,250
72 پایه خودایستا هایپری با ابعاد ارتفاع 2.45m ته 40cm با پروفیل 40mm * 40mm با ضخامت پروفیل 1.5mm 3,411,250
73 پایه خودایستا هایپری با ابعاد ارتفاع 2.45m ته 50cm با پروفیل 40mm * 40mm با ضخامت پروفیل 1.5mm 3,533,750
74 قید قید هایپری با ابعاد 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 411,250
75 قید هایپری با ابعاد 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 312,500
76 حفاظ حفاظ هایپری با ابعاد 95cm با مفتول 4mm 122,500
77 براکت هایپری ضخامت 2 ضخامت 1.5 براکت هایپری با ابعاد 20cm با ضخامت ورق 2mm 100,000
78 براکت هایپری با ابعاد 25cm با ضخامت ورق 2mm 115,000
79 براکت هایپری با ابعاد 30cm با ضخامت ورق 2mm 128,750
80 براکت هایپری با ابعاد 35cm با ضخامت ورق 2mm 145,000
81 براکت هایپری با ابعاد 40cm با ضخامت ورق 2mm 160,000
82 براکت هایپری با ابعاد 50cm با ضخامت ورق 2mm 183,750
83 براکت هایپری با ابعاد 20cm با ضخامت ورق 1.5mm 82,500
84 براکت هایپری با ابعاد 25cm با ضخامت ورق 1.5mm 93,750
85 براکت هایپری با ابعاد 30cm با ضخامت ورق 1.5mm 105,000
86 براکت هایپری با ابعاد 35cm با ضخامت ورق 1.5mm 117,500
87 براکت هایپری با ابعاد 40cm با ضخامت ورق 1.5mm 128,750
88 براکت هایپری با ابعاد 50cm با ضخامت ورق 1.5mm 150,000
89 ویترین طبقاتی 3طبقه ویترین طبقاتی با ابعاد ارتفاع 1m پروفیل 20cm * 40cm با ضخامت پروفیل 0.7mm در سه طبقه 4,310,000
90 ویترین طبقاتی با ابعاد ارتفاع 1.5m پروفیل 20cm * 40cm با ضخامت پروفیل 0.7mm در سه طبقه 5,213,750
91 ویترین طبقاتی با ابعاد ارتفاع 2m پروفیل 20cm * 40cm با ضخامت پروفیل 0.7mm در سه طبقه 6,203,750
92 ویترین طبقاتی 4طبقه ویترین طبقاتی با ابعاد ارتفاع 1m پروفیل 20cm * 40cm با ضخامت پروفیل 0.7mm در چهار طبقه 5,285,000
93 ویترین طبقاتی با ابعاد ارتفاع 1.5m پروفیل 20cm * 40cm با ضخامت پروفیل 0.7mm در چهار طبقه 6,538,750
94 ویترین طبقاتی با ابعاد ارتفاع 2m پروفیل 20cm * 40cm با ضخامت پروفیل 0.7mm در چهار طبقه 7,821,250
95 ویترین ایستاد درپنج طبقه ویترین ایستاده با ابعاد ارتفاع 1m پروفیل 20cm * 40cm با ضخامت پروفیل 0.7mm در پنج طبقه 7,632,500
96 ویترین ایستاده با ابعاد ارتفاع 1.5m پروفیل 20cm * 40cm با ضخامت پروفیل 0.7mm در پنج طبقه 9,192,500
97 ویترین ایستاده با ابعاد ارتفاع 2m پروفیل 20cm * 40cm با ضخامت پروفیل 0.7mm در پنج طبقه 10,750,000
98 ویترین پایه ویترین 3 طبقه 971,250
99 پایه ویترین 4 طبقه 1,085,000
100 پایه ویترین 5 طبقه 1,915,000
101 پروفیل پروفیل 1 متری 346,250
102 پروفیل 1.5 متری 497,500
103 پروفیل 2 متری 651,250
104 استند قلابدار ست استند قلابدار یکطرفه 3 طبقه 1.5m با ابعاد ارتفاع 40cm*60cm 3,478,750
105 ست استند قلابدار یکطرفه 4 طبقه 1.5m با ابعاد ارتفاع 40cm*60cm 3,808,750
106 ست استند قلابدار یکطرفه 5 طبقه 1.5m با ابعاد ارتفاع 40cm*60cm 4,137,500
107 ست استند قلابدار یکطرفه 6 طبقه 1.5m با ابعاد ارتفاع 40cm*60cm 4,467,500
108 ست استند قلابدار دوطرفه 3 طبقه 1.5m با ابعاد ارتفاع 40cm*60cm 4,995,000
109 ست استند قلابدار دوطرفه 4 طبقه 1.5m با ابعاد ارتفاع 40cm*60cm 5,653,750
110 ست استند قلابدار دوطرفه 5 طبقه 1.5m با ابعاد ارتفاع 40cm*60cm 6,312,500
111 ست استند قلابدار دوطرفه 6 طبقه 1.5m با ابعاد ارتفاع 40cm*60cm 6,963,750
112 استند زاویه دار ست استند زاویه دار 3 طبقه 1.75m با ابعاد ارتفاع 35cm*47cm 5,426,250
113 ست استند زاویه دار 4 طبقه 1.75m با ابعاد ارتفاع 35cm*47cm 6,152,500
114 ست استند زاویه دار 5 طبقه 1.85m با ابعاد ارتفاع 35cm*47cm 7,110,000
115 ست استند زاویه دار 6 طبقه1.85m با ابعاد ارتفاع 35cm*47cm 7,963,750
116 ست استند زاویه دار 3 طبقه 1.85m با ابعاد ارتفاع 35cm*70cm 6,155,000
117 ست استند زاویه دار 4 طبقه 1.85m با ابعاد ارتفاع 35cm*70cm 7,183,750
118 ست استند زاویه دار 5 طبقه 1.85m با ابعاد ارتفاع 35cm*70cm 8,236,250
119 ست استند زاویه دار 6 طبقه 1.85m با ابعاد ارتفاع 35cm*70cm 9,265,000
120 جاحبوباتی جاحبوباتی چهار طبقه70سانتی 8,276,250
121 کفی حبوباتی کفی حبوباتی با ابعاد 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,470,000
122 کفی حبوباتی با ابعاد 35cm * 95cm یک قسمتی با ضخامت ورق 0.7mm با ضخامت زاویه 1.25mm 1,798,750
123 کفی حبوباتی با ابعاد 35cm * 95cm دو قسمتی با ضخامت ورق 0.7mm با ضخامت زاویه 1.25mm 2,095,000
124 کفی حبوباتی با ابعاد 35cm * 95cm سه قسمتی با ضخامت ورق 0.7mm با ضخامت زاویه 1.25mm 2,385,000
125 کفی حبوباتی با ابعاد 35cm * 95cm چهار قسمتی با ضخامت ورق 0.7mm با ضخامت زاویه 1.25mm 2,675,000
126 کفی حبوباتی شیشه خور با ابعاد 35cm * 95cm یک قسمتی با ضخامت ورق 0.7mm و ضخامت زاویه 1.25mm 1,803,750
127 کفی حبوباتی شیشه خور با ابعاد 35cm * 95cm دو قسمتی با ضخامت ورق 0.7mm و ضخامت زاویه 1.25mm 2,105,000
128 کفی حبوباتی شیشه خور با ابعاد 35cm * 95cm سه قسمتی با ضخامت ورق 0.7mm و ضخامت زاویه 1.25mm 2,392,500
129 کفی حبوباتی شیشه خور با ابعاد 35cm * 95cm چهار قسمتی با ضخامت ورق 0.7mm و ضخامت زاویه 1.25mm 2,683,750
130 سبد تکی سبد هایپری تکی زاویه دار با ابعاد 30cm * 95cm 1,173,750
131 سبد زاویه دار سایز 35cm*70cm 925,000
132 سبد زاویه دار سایز 35cm*47cm 785,000
133 سبد قلابدار سایز 40cm*80cm 448,750
134 سبد قلابدار سایز 40cm*60cm 306,250
135 استند قلابدار ست استند قلابدار یکطرفه 4 طبقه 1.75m با ابعاد ارتفاع 40cm*80cm 5,577,500
136 ست استند قلابدار یکطرفه 4 طبقه 1.5m با ابعاد ارتفاع 40cm*80cm 5,353,750
137 ست استند قلابدار یکطرفه 5 طبقه 1.5m با ابعاد ارتفاع 40cm*80cm 5,843,750
138 استند زاویه دار ست استند شیبدار با ابعاد 40cm * 95cm طبقه درچهار طبقه 4,772,500
139 سبد تکی استند شیبدار با ابعاد 40cm * 95cm 456,250
140 سبد هایپری تکی زاویه دار با ابعاد 40cm * 95cm 1,440,000
141 صفحه آسا سایز70 بدون ساپورت ضخامت0.7میل صفحه آسا با ابعاد 20cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 545,000
142 صفحه آسا با ابعاد 25cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 627,500
143 صفحه آسا با ابعاد 30cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 707,500
144 صفحه آسا با ابعاد 40cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 871,250
145 صفحه آسا با ابعاد 50cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,026,250
146 صفحه آسا با ابعاد 60cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,185,000
147 صفحه آسا سایز70 با ساپورت باریک ضخامت0.7میل صفحه آسا 1s 5cm با ابعاد 20cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 602,500
148 صفحه آسا 1s 5cm با ابعاد 25cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 686,250
149 صفحه آسا 1s 5cm با ابعاد 30cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 766,250
150 صفحه آسا 1s 5cm با ابعاد 40cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 930,000
151 صفحه آسا 1s 5cm با ابعاد 50cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,083,750
152 صفحه آسا 1s 5cm با ابعاد 60cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,242,500
153 صفحه آسا سایز70 با ساپورت پهن ضخامت0.7میل صفحه آسا 1s 7.5cm با ابعاد 20cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 632,500
154 صفحه آسا 1s 7.5cm با ابعاد 25cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 713,750
155 صفحه آسا 1s 7.5cm با ابعاد 30cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 795,000
156 صفحه آسا 1s 7.5cm با ابعاد 40cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 957,500
157 صفحه آسا 1s 7.5cm با ابعاد 50cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,112,500
158 صفحه آسا 1s 7.5cm با ابعاد 60cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,270,000
159 صفحه آسا سایز95 بدون ساپورت ضخامت0.7میل صفحه آسا با ابعاد 20cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 722,500
160 صفحه آسا با ابعاد 25cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 828,750
161 صفحه آسا با ابعاد 30cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 935,000
162 صفحه آسا با ابعاد 40cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,145,000
163 صفحه آسا با ابعاد 50cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,353,750
164 صفحه آسا با ابعاد 60cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,561,250
165 صفحه آسا سایز95 با ساپورت باریک ضخامت0.7میل صفحه آسا 1s 5cm با ابعاد 20cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 801,250
166 صفحه آسا 1s 5cm با ابعاد 25cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 907,500
167 صفحه آسا 1s 5cm با ابعاد 30cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,013,750
168 صفحه آسا 1s 5cm با ابعاد 40cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,222,500
169 صفحه آسا 1s 5cm با ابعاد 50cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,430,000
170 صفحه آسا 1s 5cm با ابعاد 60cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,640,000
171 صفحه آسا سایز95 با ساپورت پهن ضخامت0.7میل صفحه آسا 1s 7.5cm با ابعاد 20cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 838,750
172 صفحه آسا 1s 7.5cm با ابعاد 25cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 945,000
173 صفحه آسا 1s 7.5cm با ابعاد 30cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,052,500
174 صفحه آسا 1s 7.5cm با ابعاد 40cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,262,500
175 صفحه آسا 1s 7.5cm با ابعاد 50cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,470,000
176 صفحه آسا 1s 7.5cm با ابعاد 60cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,677,500
177 صفحه آسا سایز120 بدون ساپورت ضخامت0.7میل صفحه آسا با ابعاد 20cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm 905,000
178 صفحه آسا با ابعاد 25cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,036,250
179 صفحه آسا با ابعاد 30cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,168,750
180 صفحه آسا با ابعاد 40cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,426,250
181 صفحه آسا با ابعاد 50cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,685,000
182 صفحه آسا با ابعاد 60cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,941,250
183 صفحه آسا سایز120 با ساپورت باریک ضخامت0.7میل صفحه آسا 1s 5cm با ابعاد 20cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,003,750
184 صفحه آسا 1s 5cm با ابعاد 25cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,136,250
185 صفحه آسا 1s 5cm با ابعاد 30cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,267,500
186 صفحه آسا 1s 5cm با ابعاد 40cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,526,250
187 صفحه آسا 1s 5cm با ابعاد 50cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,782,500
188 صفحه آسا 1s 5cm با ابعاد 60cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm 2,041,250
189 صفحه آسا سایز120 با ساپورت پهن ضخامت0.7میل صفحه آسا 1s 7.5cm با ابعاد 20cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,053,750
190 صفحه آسا 1s 7.5cm با ابعاد 25cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,185,000
191 صفحه آسا 1s 7.5cm با ابعاد 30cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,316,250
192 صفحه آسا 1s 7.5cm با ابعاد 40cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,573,750
193 صفحه آسا 1s 7.5cm با ابعاد 50cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,831,250
194 صفحه آسا 1s 7.5cm با ابعاد 60cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm 2,090,000
195 صفحه جنرال سایز70 بدون ساپورت ضخامت0.7میل صفحه جنرال با ابعاد 20cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 501,250
196 صفحه جنرال با ابعاد 25cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 582,500
197 صفحه جنرال با ابعاد 30cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 663,750
198 صفحه جنرال با ابعاد 40cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 826,250
199 صفحه جنرال با ابعاد 50cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 980,000
200 صفحه جنرال با ابعاد 60cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,138,750
201 صفحه جنرال سایز70 با ساپورت باریک ضخامت0.7میل صفحه جنرال 1s 5cm با ابعاد 20cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 558,750
202 صفحه جنرال 1s 5cm با ابعاد 25cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 640,000
203 صفحه جنرال 1s 5cm با ابعاد 30cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 721,250
204 صفحه جنرال 1s 5cm با ابعاد 40cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 883,750
205 صفحه جنرال 1s 5cm با ابعاد 50cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,038,750
206 صفحه جنرال 1s 5cm با ابعاد 60cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,196,250
207 صفحه جنرال سایز70 با ساپورت پهن ضخامت0.7میل صفحه جنرال 1s 7.5cm با ابعاد 20cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 586,250
208 صفحه جنرال 1s 7.5cm با ابعاد 25cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 668,750
209 صفحه جنرال 1s 7.5cm با ابعاد 30cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 748,750
210 صفحه جنرال 1s 7.5cm با ابعاد 40cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 912,500
211 صفحه جنرال 1s 7.5cm با ابعاد 50cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,066,250
212 صفحه جنرال 1s 7.5cm با ابعاد 60cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,225,000
213 صفحه جنرال سایز95 بدون ساپورت ضخامت0.7میل صفحه جنرال با ابعاد 20cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 662,500
214 صفحه جنرال با ابعاد 25cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 768,750
215 صفحه جنرال با ابعاد 30cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 875,000
216 صفحه جنرال با ابعاد 35cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 987,500
217 صفحه جنرال با ابعاد 40cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,085,000
218 صفحه جنرال با ابعاد 50cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,293,750
219 صفحه جنرال با ابعاد 60cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,501,250
220 صفحه جنرال سایز95 با ساپورت باریک ضخامت0.7میل صفحه جنرال 1s 5cm با ابعاد 20cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 741,250
221 صفحه جنرال 1s 5cm با ابعاد 25cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 846,250
222 صفحه جنرال 1s 5cm با ابعاد 30cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 953,750
223 صفحه جنرال 1s 5cm با ابعاد 35cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,066,250
224 صفحه جنرال 1s 5cm با ابعاد 40cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,163,750
225 صفحه جنرال 1s 5cm با ابعاد 50cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,371,250
226 صفحه جنرال 1s 5cm با ابعاد 60cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,580,000
227 صفحه جنرال سایز95 با ساپورت پهن ضخامت0.7میل صفحه جنرال 1s 7.5cm با ابعاد 20cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 778,750
228 صفحه جنرال 1s 7.5cm با ابعاد 25cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 885,000
229 صفحه جنرال 1s 7.5cm با ابعاد 30cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 995,000
230 صفحه جنرال 1s 7.5cm با ابعاد 35cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,107,500
231 صفحه جنرال 1s 7.5cm با ابعاد 40cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,201,250
232 صفحه جنرال 1s 7.5cm با ابعاد 50cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,410,000
233 صفحه جنرال 1s 7.5cm با ابعاد 60cm * 95cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,617,500
234 صفحه جنرال سایز120 بدون ساپورت ضخامت0.7میل صفحه جنرال با ابعاد 20cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm 828,750
235 صفحه جنرال با ابعاد 25cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm 961,250
236 صفحه جنرال با ابعاد 30cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,092,500
237 صفحه جنرال با ابعاد 40cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,351,250
238 صفحه جنرال با ابعاد 50cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,608,750
239 صفحه جنرال با ابعاد 60cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,867,500
240 صفحه جنرال سایز120 با ساپورت باریک ضخامت0.7میل صفحه جنرال 1s 5cm با ابعاد 20cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm 928,750
241 صفحه جنرال 1s 5cm با ابعاد 25cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,060,000
242 صفحه جنرال 1s 5cm با ابعاد 30cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,191,250
243 صفحه جنرال 1s 5cm با ابعاد 40cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,450,000
244 صفحه جنرال 1s 5cm با ابعاد 50cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,708,750
245 صفحه جنرال 1s 5cm با ابعاد 60cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,965,000
246 صفحه جنرال سایز120 با ساپورت پهن ضخامت0.7میل صفحه جنرال 1s 7.5cm با ابعاد 20cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm 977,500
247 صفحه جنرال 1s 7.5cm با ابعاد 25cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,108,750
248 صفحه جنرال 1s 7.5cm با ابعاد 30cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,241,250
249 صفحه جنرال 1s 7.5cm با ابعاد 40cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,498,750
250 صفحه جنرال 1s 7.5cm با ابعاد 50cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,756,250
251 صفحه جنرال 1s 7.5cm با ابعاد 60cm * 120cm با ضخامت ورق 0.7mm 2,013,750
252 حفاظ پلاستیکی حفاظ پلاستیکی ابعاد 90cm 78,750
253 حفاظ پلاستیکی ابعاد 95cm 82,500
254 حفاظ پلاستیکی ابعاد 120cm 98,750
255 لیبل لیبل پرشین 95cm 98,750

سفارش از طریق واتساپ