قفسه فلزی | قفسه انبار | قفسه بندی فلزی | جنرال فلز | لیست قیمت قفسه انباری


لیست قیمت قفسه فلزی انباری
 
ردیف نام کالا قیمت به ریال
1 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 2m عرض 8cm * 8cm عمق 120 با ضخامت ورق 2mm 7,671,250
2 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 2.5m عرض 8cm * 8cm عمق 120 با ضخامت ورق 2mm 8,728,750
3 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 3m عرض 8cm * 8cm عمق 120 با ضخامت ورق 2mm 10,640,000
4 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 3.5m عرض 8cm * 8cm عمق 120 با ضخامت ورق 2mm 11,926,250
5 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 4m عرض 8cm * 8cm عمق 120 با ضخامت ورق 2mm 13,787,500
6 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 4.5m عرض 8cm * 8cm عمق 120 با ضخامت ورق 2mm 15,007,500
7 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 5m عرض 8cm * 8cm عمق 120 با ضخامت ورق 2mm 16,977,500
8 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 5.5m عرض 8cm * 8cm عمق 120 با ضخامت ورق 2mm 18,202,500
9 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 6m عرض 8cm * 8cm عمق 120 با ضخامت ورق 2mm 20,060,000
10 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 6.5m عرض 8cm * 8cm عمق 120 با ضخامت ورق 2mm 21,283,750
11 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 7m عرض 8cm * 8cm عمق 120 با ضخامت ورق 2mm 23,145,000
12 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 2m عرض 8cm * 8cm عمق 100 با ضخامت ورق 2mm 7,346,250
13 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 2.5m عرض 8cm * 8cm عمق 100 با ضخامت ورق 2mm 8,403,750
14 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 3m عرض 8cm * 8cm عمق 100 با ضخامت ورق 2mm 10,243,750
15 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 3.5m عرض 8cm * 8cm عمق 100 با ضخامت ورق 2mm 11,530,000
16 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 4m عرض 8cm * 8cm عمق 100 با ضخامت ورق 2mm 13,318,750
17 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 4.5m عرض 8cm * 8cm عمق 100 با ضخامت ورق 2mm 14,538,750
18 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 5m عرض 8cm * 8cm عمق 100 با ضخامت ورق 2mm 16,438,750
19 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 5.5m عرض 8cm * 8cm عمق 100 با ضخامت ورق 2mm 17,662,500
20 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 6m عرض 8cm * 8cm عمق 100 با ضخامت ورق 2mm 19,447,500
21 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 6.5m عرض 8cm * 8cm عمق 100 با ضخامت ورق 2mm 20,672,500
22 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 7m عرض 8cm * 8cm عمق 100 با ضخامت ورق 2mm 22,460,000
23 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 2m عرض 8cm * 8cm عمق 90 با ضخامت ورق 2mm 7,201,250
24 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 2.5m عرض 8cm * 8cm عمق 90 با ضخامت ورق 2mm 8,258,750
25 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 3m عرض 8cm * 8cm عمق 90 با ضخامت ورق 2mm 10,070,000
26 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 3.5m عرض 8cm * 8cm عمق 90 با ضخامت ورق 2mm 11,356,250
27 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 4m عرض 8cm * 8cm عمق 90 با ضخامت ورق 2mm 13,118,750
28 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 4.5m عرض 8cm * 8cm عمق 90 با ضخامت ورق 2mm 14,338,750
29 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 5m عرض 8cm * 8cm عمق 90 با ضخامت ورق 2mm 16,210,000
30 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 5.5m عرض 8cm * 8cm عمق 90 با ضخامت ورق 2mm 17,435,000
31 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 6m عرض 8cm * 8cm عمق 90 با ضخامت ورق 2mm 19,192,500
32 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 6.5m عرض 8cm * 8cm عمق 90 با ضخامت ورق 2mm 20,416,250
33 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 7m عرض 8cm * 8cm عمق 90 با ضخامت ورق 2mm 22,455,000
34 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 2m عرض 8cm * 8cm عمق 80 با ضخامت ورق 2mm 7,046,250
35 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 2.5m عرض 8cm * 8cm عمق 80 با ضخامت ورق 2mm 8,103,750
36 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 3m عرض 8cm * 8cm عمق 80 با ضخامت ورق 2mm 9,887,500
37 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 3.5m عرض 8cm * 8cm عمق 80 با ضخامت ورق 2mm 11,173,750
38 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 4m عرض 8cm * 8cm عمق 80 با ضخامت ورق 2mm 12,908,750
39 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 4.5m عرض 8cm * 8cm عمق 80 با ضخامت ورق 2mm 14,128,750
40 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 5m عرض 8cm * 8cm عمق 80 با ضخامت ورق 2mm 15,972,500
41 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 5.5m عرض 8cm * 8cm عمق 80 با ضخامت ورق 2mm 17,197,500
42 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 6m عرض 8cm * 8cm عمق 80 با ضخامت ورق 2mm 18,925,000
43 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 6.5m عرض 8cm * 8cm عمق 80 با ضخامت ورق 2mm 20,150,000
44 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 7m عرض 8cm * 8cm عمق 80 با ضخامت ورق 2mm 21,883,750
45 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 2m عرض 8cm * 8cm عمق 70 با ضخامت ورق 2mm 6,900,000
46 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 2.5m عرض 8cm * 8cm عمق 70 با ضخامت ورق 2mm 7,958,750
47 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 3m عرض 8cm * 8cm عمق 70 با ضخامت ورق 2mm 9,715,000
48 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 3.5m عرض 8cm * 8cm عمق 70 با ضخامت ورق 2mm 11,001,250
49 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 4m عرض 8cm * 8cm عمق 70 با ضخامت ورق 2mm 12,708,750
50 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 4.5m عرض 8cm * 8cm عمق 70 با ضخامت ورق 2mm 13,927,500
51 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 5m عرض 8cm * 8cm عمق 70 با ضخامت ورق 2mm 15,743,750
52 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 5.5m عرض 8cm * 8cm عمق 70 با ضخامت ورق 2mm 16,968,750
53 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 6m عرض 8cm * 8cm عمق 70 با ضخامت ورق 2mm 18,671,250
54 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 6.5m عرض 8cm * 8cm عمق 70 با ضخامت ورق 2mm 19,895,000
55 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 7m عرض 8cm * 8cm عمق 70 با ضخامت ورق 2mm 21,601,250
56 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 2m عرض 8cm * 8cm عمق 120 با ضخامت ورق 1.5mm 7,101,250
57 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 2.5m عرض 8cm * 8cm عمق 120 با ضخامت ورق 1.5mm 8,016,250
58 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 3m عرض 8cm * 8cm عمق 120 با ضخامت ورق 1.5mm 9,783,750
59 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 3.5m عرض 8cm * 8cm عمق 120 با ضخامت ورق 1.5mm 10,928,750
60 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 4m عرض 8cm * 8cm عمق 120 با ضخامت ورق 1.5mm 12,647,500
61 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 4.5m عرض 8cm * 8cm عمق 120 با ضخامت ورق 1.5mm 13,723,750
62 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 5m عرض 8cm * 8cm عمق 120 با ضخامت ورق 1.5mm 15,552,500
63 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 5.5m عرض 8cm * 8cm عمق 120 با ضخامت ورق 1.5mm 16,635,000
64 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 6m عرض 8cm * 8cm عمق 120 با ضخامت ورق 1.5mm 18,348,750
65 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 6.5m عرض 8cm * 8cm عمق 120 با ضخامت ورق 1.5mm 19,431,250
66 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 7m عرض 8cm * 8cm عمق 120 با ضخامت ورق 1.5mm 21,148,750
67 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 2m عرض 8cm * 8cm عمق 100 با ضخامت ورق 1.5mm 6,776,250
68 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 2.5m عرض 8cm * 8cm عمق 100 با ضخامت ورق 1.5mm 7,690,000
69 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 3m عرض 8cm * 8cm عمق 100 با ضخامت ورق 1.5mm 9,387,500
70 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 3.5m عرض 8cm * 8cm عمق 100 با ضخامت ورق 1.5mm 10,532,500
71 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 4m عرض 8cm * 8cm عمق 100 با ضخامت ورق 1.5mm 12,178,750
72 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 4.5m عرض 8cm * 8cm عمق 100 با ضخامت ورق 1.5mm 13,255,000
73 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 5m عرض 8cm * 8cm عمق 100 با ضخامت ورق 1.5mm 15,012,500
74 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 5.5m عرض 8cm * 8cm عمق 100 با ضخامت ورق 1.5mm 16,095,000
75 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 6m عرض 8cm * 8cm عمق 100 با ضخامت ورق 1.5mm 17,736,250
76 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 6.5m عرض 8cm * 8cm عمق 100 با ضخامت ورق 1.5mm 18,818,750
77 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 7m عرض 8cm * 8cm عمق 100 با ضخامت ورق 1.5mm 20,465,000
78 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 2m عرض 8cm * 8cm عمق 90 با ضخامت ورق 1.5mm 6,631,250
79 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 2.5m عرض 8cm * 8cm عمق 90 با ضخامت ورق 1.5mm 7,546,250
80 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 3m عرض 8cm * 8cm عمق 90 با ضخامت ورق 1.5mm 9,213,750
81 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 3.5m عرض 8cm * 8cm عمق 90 با ضخامت ورق 1.5mm 10,358,750
82 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 4m عرض 8cm * 8cm عمق 90 با ضخامت ورق 1.5mm 11,978,750
83 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 4.5m عرض 8cm * 8cm عمق 90 با ضخامت ورق 1.5mm 13,056,250
84 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 5m عرض 8cm * 8cm عمق 90 با ضخامت ورق 1.5mm 14,785,000
85 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 5.5m عرض 8cm * 8cm عمق 90 با ضخامت ورق 1.5mm 15,866,250
86 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 6m عرض 8cm * 8cm عمق 90 با ضخامت ورق 1.5mm 17,481,250
87 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 6.5m عرض 8cm * 8cm عمق 90 با ضخامت ورق 1.5mm 18,563,750
88 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 7m عرض 8cm * 8cm عمق 90 با ضخامت ورق 1.5mm 20,182,500
89 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 2m عرض 8cm * 8cm عمق 80 با ضخامت ورق 1.5mm 6,476,250
90 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 2.5m عرض 8cm * 8cm عمق 80 با ضخامت ورق 1.5mm 7,391,250
91 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 3m عرض 8cm * 8cm عمق 80 با ضخامت ورق 1.5mm 9,032,500
92 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 3.5m عرض 8cm * 8cm عمق 80 با ضخامت ورق 1.5mm 10,176,250
93 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 4m عرض 8cm * 8cm عمق 80 با ضخامت ورق 1.5mm 11,768,750
94 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 4.5m عرض 8cm * 8cm عمق 80 با ضخامت ورق 1.5mm 12,845,000
95 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 5m عرض 8cm * 8cm عمق 80 با ضخامت ورق 1.5mm 14,547,500
96 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 5.5m عرض 8cm * 8cm عمق 80 با ضخامت ورق 1.5mm 15,628,750
97 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 6m عرض 8cm * 8cm عمق 80 با ضخامت ورق 1.5mm 17,215,000
98 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 6.5m عرض 8cm * 8cm عمق 80 با ضخامت ورق 1.5mm 18,298,750
99 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 7m عرض 8cm * 8cm عمق 80 با ضخامت ورق 1.5mm 19,888,750
100 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 2m عرض 8cm * 8cm عمق 70 با ضخامت ورق 1.5mm 6,331,250
101 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 2.5m عرض 8cm * 8cm عمق 70 با ضخامت ورق 1.5mm 7,245,000
102 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 3m عرض 8cm * 8cm عمق 70 با ضخامت ورق 1.5mm 8,858,750
103 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 3.5m عرض 8cm * 8cm عمق 70 با ضخامت ورق 1.5mm 10,003,750
104 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 4m عرض 8cm * 8cm عمق 70 با ضخامت ورق 1.5mm 11,567,500
105 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 4.5m عرض 8cm * 8cm عمق 70 با ضخامت ورق 1.5mm 12,645,000
106 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 5m عرض 8cm * 8cm عمق 70 با ضخامت ورق 1.5mm 14,318,750
107 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 5.5m عرض 8cm * 8cm عمق 70 با ضخامت ورق 1.5mm 15,400,000
108 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 6m عرض 8cm * 8cm عمق 70 با ضخامت ورق 1.5mm 16,961,250
109 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 6.5m عرض 8cm * 8cm عمق 70 با ضخامت ورق 1.5mm 18,042,500
110 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 7m عرض 8cm * 8cm عمق 70 با ضخامت ورق 1.5mm 19,605,000
111 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 2m عرض 8cm * 10cm عمق 120 با ضخامت ورق 2mm 8,675,000
112 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 2.5m عرض 8cm * 10cm عمق 120 با ضخامت ورق 2mm 9,983,750
113 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 3m عرض 8cm * 10cm عمق 120 با ضخامت ورق 2mm 12,145,000
114 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 3.5m عرض 8cm * 10cm عمق 120 با ضخامت ورق 2mm 13,683,750
115 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 4m عرض 8cm * 10cm عمق 120 با ضخامت ورق 2mm 15,795,000
116 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 4.5m عرض 8cm * 10cm عمق 120 با ضخامت ورق 2mm 17,266,250
117 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 5m عرض 8cm * 10cm عمق 120 با ضخامت ورق 2mm 19,488,750
118 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 5.5m عرض 8cm * 10cm عمق 120 با ضخامت ورق 2mm 20,963,750
119 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 6m عرض 8cm * 10cm عمق 120 با ضخامت ورق 2mm 23,071,250
120 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 6.5m عرض 8cm * 10cm عمق 120 با ضخامت ورق 2mm 24,547,500
121 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 7m عرض 8cm * 10cm عمق 120 با ضخامت ورق 2mm 26,658,750
122 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 2m عرض 8cm * 10cm عمق 100 با ضخامت ورق 2mm 8,212,500
123 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 2.5m عرض 8cm * 10cm عمق 100 با ضخامت ورق 2mm 9,658,750
124 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 3m عرض 8cm * 10cm عمق 100 با ضخامت ورق 2mm 11,748,750
125 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 3.5m عرض 8cm * 10cm عمق 100 با ضخامت ورق 2mm 13,286,250
126 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 4m عرض 8cm * 10cm عمق 100 با ضخامت ورق 2mm 15,326,250
127 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 4.5m عرض 8cm * 10cm عمق 100 با ضخامت ورق 2mm 16,797,500
128 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 5m عرض 8cm * 10cm عمق 100 با ضخامت ورق 2mm 18,947,500
129 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 5.5m عرض 8cm * 10cm عمق 100 با ضخامت ورق 2mm 20,422,500
130 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 6m عرض 8cm * 10cm عمق 100 با ضخامت ورق 2mm 22,460,000
131 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 6.5m عرض 8cm * 10cm عمق 100 با ضخامت ورق 2mm 23,935,000
132 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 7m عرض 8cm * 10cm عمق 100 با ضخامت ورق 2mm 25,975,000
133 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 2m عرض 8cm * 10cm عمق 90 با ضخامت ورق 2mm 8,205,000
134 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 2.5m عرض 8cm * 10cm عمق 90 با ضخامت ورق 2mm 9,513,750
135 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 3m عرض 8cm * 10cm عمق 90 با ضخامت ورق 2mm 11,575,000
136 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 3.5m عرض 8cm * 10cm عمق 90 با ضخامت ورق 2mm 13,113,750
137 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 4m عرض 8cm * 10cm عمق 90 با ضخامت ورق 2mm 15,127,500
138 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 4.5m عرض 8cm * 10cm عمق 90 با ضخامت ورق 2mm 16,597,500
139 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 5m عرض 8cm * 10cm عمق 90 با ضخامت ورق 2mm 18,721,250
140 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 5.5m عرض 8cm * 10cm عمق 90 با ضخامت ورق 2mm 20,196,250
141 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 6m عرض 8cm * 10cm عمق 90 با ضخامت ورق 2mm 22,203,750
142 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 6.5m عرض 8cm * 10cm عمق 90 با ضخامت ورق 2mm 23,680,000
143 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 7m عرض 8cm * 10cm عمق 90 با ضخامت ورق 2mm 25,692,500
144 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 2m عرض 8cm * 10cm عمق 80 با ضخامت ورق 2mm 8,050,000
145 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 2.5m عرض 8cm * 10cm عمق 80 با ضخامت ورق 2mm 9,358,750
146 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 3m عرض 8cm * 10cm عمق 80 با ضخامت ورق 2mm 11,392,500
147 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 3.5m عرض 8cm * 10cm عمق 80 با ضخامت ورق 2mm 12,931,250
148 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 4m عرض 8cm * 10cm عمق 80 با ضخامت ورق 2mm 14,916,250
149 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 4.5m عرض 8cm * 10cm عمق 80 با ضخامت ورق 2mm 16,387,500
150 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 5m عرض 8cm * 10cm عمق 80 با ضخامت ورق 2mm 18,482,500
151 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 5.5m عرض 8cm * 10cm عمق 80 با ضخامت ورق 2mm 19,957,500
152 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 6m عرض 8cm * 10cm عمق 80 با ضخامت ورق 2mm 21,937,500
153 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 6.5m عرض 8cm * 10cm عمق 80 با ضخامت ورق 2mm 23,413,750
154 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 7m عرض 8cm * 10cm عمق 80 با ضخامت ورق 2mm 25,398,750
155 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 2m عرض 8cm * 10cm عمق 70 با ضخامت ورق 2mm 7,905,000
156 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 2.5m عرض 8cm * 10cm عمق 70 با ضخامت ورق 2mm 9,212,500
157 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 3m عرض 8cm * 10cm عمق 70 با ضخامت ورق 2mm 11,220,000
158 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 3.5m عرض 8cm * 10cm عمق 70 با ضخامت ورق 2mm 12,757,500
159 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 4m عرض 8cm * 10cm عمق 70 با ضخامت ورق 2mm 14,716,250
160 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 4.5m عرض 8cm * 10cm عمق 70 با ضخامت ورق 2mm 16,186,250
161 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 5m عرض 8cm * 10cm عمق 70 با ضخامت ورق 2mm 18,253,750
162 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 5.5m عرض 8cm * 10cm عمق 70 با ضخامت ورق 2mm 19,730,000
163 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 6m عرض 8cm * 10cm عمق 70 با ضخامت ورق 2mm 21,682,500
164 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 6.5m عرض 8cm * 10cm عمق 70 با ضخامت ورق 2mm 23,158,750
165 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 7m عرض 8cm * 10cm عمق 70 با ضخامت ورق 2mm 25,115,000
166 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 2m عرض 8cm * 10cm عمق 120 با ضخامت ورق 1.5mm 7,972,500
167 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 2.5m عرض 8cm * 10cm عمق 120 با ضخامت ورق 1.5mm 9,105,000
168 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 3m عرض 8cm * 10cm عمق 120 با ضخامت ورق 1.5mm 11,091,250
169 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 3.5m عرض 8cm * 10cm عمق 120 با ضخامت ورق 1.5mm 12,453,750
170 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 4m عرض 8cm * 10cm عمق 120 با ضخامت ورق 1.5mm 14,390,000
171 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 4.5m عرض 8cm * 10cm عمق 120 با ضخامت ورق 1.5mm 15,685,000
172 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 5m عرض 8cm * 10cm عمق 120 با ضخامت ورق 1.5mm 17,731,250
173 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 5.5m عرض 8cm * 10cm عمق 120 با ضخامت ورق 1.5mm 19,031,250
174 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 6m عرض 8cm * 10cm عمق 120 با ضخامت ورق 1.5mm 20,963,750
175 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 6.5m عرض 8cm * 10cm عمق 120 با ضخامت ورق 1.5mm 22,263,750
176 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 7m عرض 8cm * 10cm عمق 120 با ضخامت ورق 1.5mm 24,198,750
177 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 2m عرض 8cm * 10cm عمق 100 با ضخامت ورق 1.5mm 7,647,500
178 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 2.5m عرض 8cm * 10cm عمق 100 با ضخامت ورق 1.5mm 8,780,000
179 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 3m عرض 8cm * 10cm عمق 100 با ضخامت ورق 1.5mm 10,695,000
180 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 3.5m عرض 8cm * 10cm عمق 100 با ضخامت ورق 1.5mm 12,056,250
181 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 4m عرض 8cm * 10cm عمق 100 با ضخامت ورق 1.5mm 13,922,500
182 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 4.5m عرض 8cm * 10cm عمق 100 با ضخامت ورق 1.5mm 15,216,250
183 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 5m عرض 8cm * 10cm عمق 100 با ضخامت ورق 1.5mm 17,190,000
184 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 5.5m عرض 8cm * 10cm عمق 100 با ضخامت ورق 1.5mm 18,491,250
185 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 6m عرض 8cm * 10cm عمق 100 با ضخامت ورق 1.5mm 20,351,250
186 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 6.5m عرض 8cm * 10cm عمق 100 با ضخامت ورق 1.5mm 21,651,250
187 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 7m عرض 8cm * 10cm عمق 100 با ضخامت ورق 1.5mm 23,515,000
188 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 2m عرض 8cm * 10cm عمق 90 با ضخامت ورق 1.5mm 7,502,500
189 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 2.5m عرض 8cm * 10cm عمق 90 با ضخامت ورق 1.5mm 8,635,000
190 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 3m عرض 8cm * 10cm عمق 90 با ضخامت ورق 1.5mm 10,521,250
191 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 3.5m عرض 8cm * 10cm عمق 90 با ضخامت ورق 1.5mm 11,883,750
192 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 4m عرض 8cm * 10cm عمق 90 با ضخامت ورق 1.5mm 13,721,250
193 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 4.5m عرض 8cm * 10cm عمق 90 با ضخامت ورق 1.5mm 15,017,500
194 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 5m عرض 8cm * 10cm عمق 90 با ضخامت ورق 1.5mm 16,963,750
195 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 5.5m عرض 8cm * 10cm عمق 90 با ضخامت ورق 1.5mm 18,262,500
196 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 6m عرض 8cm * 10cm عمق 90 با ضخامت ورق 1.5mm 20,096,250
197 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 6.5m عرض 8cm * 10cm عمق 90 با ضخامت ورق 1.5mm 21,396,250
198 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 7m عرض 8cm * 10cm عمق 90 با ضخامت ورق 1.5mm 23,231,250
199 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 2m عرض 8cm * 10cm عمق 80 با ضخامت ورق 1.5mm 7,347,500
200 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 2.5m عرض 8cm * 10cm عمق 80 با ضخامت ورق 1.5mm 8,481,250
201 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 3m عرض 8cm * 10cm عمق 80 با ضخامت ورق 1.5mm 10,338,750
202 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 3.5m عرض 8cm * 10cm عمق 80 با ضخامت ورق 1.5mm 11,701,250
203 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 4m عرض 8cm * 10cm عمق 80 با ضخامت ورق 1.5mm 13,511,250
204 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 4.5m عرض 8cm * 10cm عمق 80 با ضخامت ورق 1.5mm 14,805,000
205 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 5m عرض 8cm * 10cm عمق 80 با ضخامت ورق 1.5mm 16,725,000
206 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 5.5m عرض 8cm * 10cm عمق 80 با ضخامت ورق 1.5mm 18,025,000
207 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 6m عرض 8cm * 10cm عمق 80 با ضخامت ورق 1.5mm 19,830,000
208 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 6.5m عرض 8cm * 10cm عمق 80 با ضخامت ورق 1.5mm 21,128,750
209 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 7m عرض 8cm * 10cm عمق 80 با ضخامت ورق 1.5mm 22,938,750
210 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 2m عرض 8cm * 10cm عمق 70 با ضخامت ورق 1.5mm 7,202,500
211 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 2.5m عرض 8cm * 10cm عمق 70 با ضخامت ورق 1.5mm 8,335,000
212 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 3m عرض 8cm * 10cm عمق 70 با ضخامت ورق 1.5mm 10,166,250
213 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 3.5m عرض 8cm * 10cm عمق 70 با ضخامت ورق 1.5mm 11,528,750
214 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 4m عرض 8cm * 10cm عمق 70 با ضخامت ورق 1.5mm 13,311,250
215 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 4.5m عرض 8cm * 10cm عمق 70 با ضخامت ورق 1.5mm 14,606,250
216 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 5m عرض 8cm * 10cm عمق 70 با ضخامت ورق 1.5mm 16,497,500
217 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 5.5m عرض 8cm * 10cm عمق 70 با ضخامت ورق 1.5mm 17,796,250
218 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 6m عرض 8cm * 10cm عمق 70 با ضخامت ورق 1.5mm 19,575,000
219 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 6.5m عرض 8cm * 10cm عمق 70 با ضخامت ورق 1.5mm 20,875,000
220 قاب راک سنگین با ابعاد ارتفاع 7m عرض 8cm * 10cm عمق 70 با ضخامت ورق 1.5mm 22,656,250
221 ته پایه قاب راک سنگین با ضخامت ورق 3mm 208,750
222 صفحه راک سنگین با ابعاد 37cm * 120cm با ضخامت ورق 1.25mm 2,253,750
223 صفحه راک سنگین با ابعاد 37cm * 100cm با ضخامت ورق 1.25mm 1,903,750
224 صفحه راک سنگین با ابعاد 37cm * 90cm با ضخامت ورق 1.25mm 1,727,500
225 صفحه راک سنگین با ابعاد 37cm * 80cm با ضخامت ورق 1.25mm 1,548,750
226 صفحه راک سنگین با ابعاد 37cm * 70cm با ضخامت ورق 1.25mm 1,372,500
227 صفحه راک سنگین با ابعاد 37cm * 120cm با ضخامت ورق 0.9mm 1,666,250
228 صفحه راک سنگین با ابعاد 37cm * 100cm با ضخامت ورق 0.9mm 1,408,750
229 صفحه راک سنگین با ابعاد 37cm * 90cm با ضخامت ورق 0.9mm 1,280,000
230 صفحه راک سنگین با ابعاد 37cm * 80cm با ضخامت ورق 0.9mm 1,147,500
231 صفحه راک سنگین با ابعاد 37cm * 70cm با ضخامت ورق 0.9mm 1,016,250
232 صفحه راک سنگین گالوانیزه با ابعاد 37cm * 120cm با ضخامت ورق 1.25mm 2,255,000
233 صفحه راک سنگین گالوانیزه با ابعاد 37cm * 100cm با ضخامت ورق 1.25mm 1,900,000
234 صفحه راک سنگین گالوانیزه با ابعاد 37cm * 90cm با ضخامت ورق 1.25mm 1,721,250
235 صفحه راک سنگین گالوانیزه با ابعاد 37cm * 80cm با ضخامت ورق 1.25mm 1,543,750
236 صفحه راک سنگین گالوانیزه با ابعاد 37cm * 70cm با ضخامت ورق 1.25mm 1,365,000
237 صفحه راک سنگین گالوانیزه با ابعاد 37cm * 120cm با ضخامت ورق 0.9mm 1,642,500
238 صفحه راک سنگین گالوانیزه با ابعاد 37cm * 100cm با ضخامت ورق 0.9mm 1,383,750
239 صفحه راک سنگین گالوانیزه با ابعاد 37cm * 90cm با ضخامت ورق 0.9mm 1,255,000
240 صفحه راک سنگین گالوانیزه با ابعاد 37cm * 80cm با ضخامت ورق 0.9mm 1,125,000
241 صفحه راک سنگین گالوانیزه با ابعاد 37cm * 70cm با ضخامت ورق 0.9mm 996,250
243 بازو راک سنگین با ابعاد 2.7m با ضخامت ورق 2mm 3,160,000
244 بازو راک سنگین با ابعاد 2.32m با ضخامت ورق 2mm 2,755,000
245 بازو راک سنگین با ابعاد 1.94m با ضخامت ورق 2mm 2,360,000
246 بازو راک سنگین با ابعاد 1.56m با ضخامت ورق 2mm 1,962,500
247 بازو راک سنگین با ابعاد 1.16m با ضخامت ورق 2mm 1,538,750
248 بازو راک سنگین با ابعاد 2.7m با ضخامت ورق 1.5mm 2,840,000
249 بازو راک سنگین با ابعاد 2.32m با ضخامت ورق 1.5mm 2,483,750
250 بازو راک سنگین با ابعاد 1.94m با ضخامت ورق 1.5mm 2,131,250
251 بازو راک سنگین با ابعاد 1.56m با ضخامت ورق 1.5mm 1,778,750
252 بازو راک سنگین با ابعاد 1.16m با ضخامت ورق 1.5mm 1,402,500
253 بازو راک سنگین دوبل شده با ابعاد 2.7m با ضخامت ورق 2mm 6,113,750
254 بازو راک سنگین دوبل شده با ابعاد 2.32m با ضخامت ورق 2mm 5,302,500
255 بازو راک سنگین دوبل شده با ابعاد 1.94m با ضخامت ورق 2mm 4,511,250
256 بازو راک سنگین دوبل شده با ابعاد 1.56m با ضخامت ورق 2mm 3,716,250
257 بازو راک سنگین دوبل شده با ابعاد 1.16m با ضخامت ورق 2mm 2,865,000
258 بازو راک سنگین دوبل شده با ابعاد 2.7m با ضخامت ورق 1.5mm 5,472,500
259 بازو راک سنگین دوبل شده با ابعاد 2.32m با ضخامت ورق 1.5mm 4,758,750
260 بازو راک سنگین دوبل شده با ابعاد 1.94m با ضخامت ورق 1.5mm 4,052,500
261 بازو راک سنگین دوبل شده با ابعاد 1.56m با ضخامت ورق 1.5mm 3,347,500
262 بازو راک سنگین دوبل شده با ابعاد 1.16m با ضخامت ورق 1.5mm 2,591,250
263 پانل پله با ابعاد 23cm * 100cm با ضخامت 1.5mm 1,417,500
264 پانل پله با ابعاد 23cm * 108cm با ضخامت 1.5mm 1,596,250
265 پانل پله با ابعاد 23cm * 100cm با ضخامت 1.25mm 1,240,000
266 پیچ و مهره  3cm10 11,500

 

سفارش از طریق واتساپ