قفسه فلزی | قفسه انبار | قفسه بندی فلزی | جنرال فلز | لیست قیمت تجهیزات فروشگاهی


لیست قیمت تجهیزات فروشگاهی 

ردیف دسته بندی نام کالا قیمت به ریال
1 صفحه سایز 90 2 ساپورت باریک ضخامت .07میل صفحه چند منظوره 1s 5cm با ابعاد 20cm * 90cm با ضخامت ورق 0.7mm 666,250
2 صفحه چند منظوره 1s 5cm با ابعاد 25cm * 90cm با ضخامت ورق 0.7mm 760,000
4 صفحه چند منظوره 1s 5cm با ابعاد 30cm * 90cm با ضخامت ورق 0.7mm 853,750
5 صفحه چند منظوره 2s 5cm با ابعاد 35cm * 90cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,017,500
6 صفحه چند منظوره 2s 5cm با ابعاد 40cm * 90cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,111,250
7 صفحه چند منظوره 2s 5cm با ابعاد 45cm * 90cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,196,250
8 صفحه پشت تمام پانچ چند منظوره با ابعاد  30cm * 90cm با ضخامت ورق 0.9mm 1,052,500
9 صفحه پشت چند منظوره با ابعاد 30cm * 90cm با ضخامت ورق 0.7mm 771,250
10 صفحه سایز 70 2 ساپورت باریک ضخامت .07میل صفحه چند منظوره 1s 5cm با ابعاد 20cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 518,750
11 صفحه چند منظوره 1s 5cm با ابعاد 25cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 592,500
12 صفحه چند منظوره 1s 5cm با ابعاد 30cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 670,000
13 صفحه چند منظوره 2s 5cm با ابعاد 35cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 792,500
14 صفحه چند منظوره 2s 5cm با ابعاد 40cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 867,500
15 صفحه چند منظوره 2s 5cm با ابعاد 45cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 935,000
16 صفحه پشت چند منظوره با ابعاد 30cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 610,000
17 صفحه سایز 50 2 ساپورت باریک ضخامت .07میل صفحه چند منظوره 1s 5cm با ابعاد 20cm * 50cm با ضخامت ورق 0.7mm 387,500
18 صفحه چند منظوره 1s 5cm با ابعاد 25cm * 50cm با ضخامت ورق 0.7mm 443,750
19 صفحه چند منظوره 1s 5cm با ابعاد 30cm * 50cm با ضخامت ورق 0.7mm 503,750
20 صفحه چند منظوره 2s 5cm با ابعاد 35cm * 50cm با ضخامت ورق 0.7mm 593,750
21 صفحه چند منظوره 2s 5cm با ابعاد 40cm * 50cm با ضخامت ورق 0.7mm 648,750
22 صفحه چند منظوره 2s 5cm با ابعاد 45cm * 50cm با ضخامت ورق 0.7mm 698,750
23 قید قید چند منظوره با ابعاد 90cm با ضخامت ورق 0.7mm 356,250
24 قید چند منظوره با ابعاد 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 282,500
25 قید چند منظوره با ابعاد 50cm با ضخامت ورق 0.7mm 208,750
26 براکت
ضخامت 2میل
براکت چند منظوره با ابعاد 20cm با ضخامت ورق 2mm 80,000
27 براکت چند منظوره با ابعاد 25cm با ضخامت ورق 2mm 96,250
28 براکت چند منظوره با ابعاد 30cm با ضخامت ورق 2mm 112,500
29 براکت چند منظوره با ابعاد 35cm با ضخامت ورق 2mm 128,750
30 براکت چند منظوره با ابعاد 40cm با ضخامت ورق 2.3mm 165,000
31 براکت چند منظوره با ابعاد 45cm با ضخامت ورق 2.3mm 183,750
32 پایه
دیواری
ضخامت 1.5میل
پایه دیواری چند منظوره با ابعاد ارتفاع 1.2m با عرض 9cm با ضخامت ورق 1.5mm 523,750
33 پایه دیواری چند منظوره با ابعاد ارتفاع 1.5m با عرض 9cm با ضخامت ورق 1.5mm 652,500
34 پایه دیواری چند منظوره با ابعاد ارتفاع 2.5m با عرض 9cm با ضخامت ورق 1.5mm 1,077,500
35 پایه دیواری چند منظوره با ابعاد ارتفاع 2m با عرض 9cm با ضخامت ورق 1.5mm 863,750
36 پایه دیواری چند منظوره با ابعاد ارتفاع 3m با عرض 9cm با ضخامت ورق 1.5mm 1,291,250
37 پایه
خودایستا
پایه خودایستا چند منظوره با ابعاد ارتفاع 1.45m ته 40cm با پروفیل 40mm * 60mm با ضخامت پروفیل 1.5mm 2,413,750
38 پایه خودایستا چند منظوره با ابعاد ارتفاع 1.75m ته 40cm با پروفیل 40mm * 60mm با ضخامت پروفیل 1.5mm 2,733,750
39 پایه خودایستا چند منظوره با ابعاد ارتفاع 2.1m ته 40cm با پروفیل 40mm * 60mm با ضخامت پروفیل 1.5mm 3,105,000
40 پایه خودایستا چند منظوره با ابعاد ارتفاع 2.4m ته 40cm با پروفیل 40mm * 60mm با ضخامت پروفیل 1.5mm 3,427,500
41 پایه
وسط
فروشگاهی
پایه وسط فروشگاهی با ابعاد ارتفاع 1.45m ته 40cm با ضخامت پروفیل 1.5mm 3,091,250
42 پایه وسط فروشگاهی با ابعاد ارتفاع 1.45m انتهایی ته 40cm با ضخامت پروفیل 1.5mm 3,102,500
43 پایه وسط فروشگاهی با ابعاد ارتفاع 1.75mته 40cm با ضخامت پروفیل 1.5mm 3,413,750
44 پایه وسط فروشگاهی با ابعاد ارتفاع 1.75m انتهایی ته 40cm با ضخامت پروفیل 1.5mm 3,423,750
45 پایه وسط فروشگاهی با ابعاد ارتفاع 2.10mته 40cm با ضخامت پروفیل 1.5mm 3,785,000
46 پایه وسط فروشگاهی با ابعاد ارتفاع 2.10m انتهایی ته 40cm با ضخامت پروفیل 1.5mm 3,795,000
47 پایه وسط فروشگاهی با ابعاد ارتفاع 2.40mته 40cm با ضخامت پروفیل 1.5mm 4,106,250
48 پایه وسط فروشگاهی با ابعاد ارتفاع 2.40m انتهایی ته 40cm با ضخامت پروفیل 1.5mm 4,117,500
49 قوس انتهایی قوس انتهایی با ابعاد 20cm به همراه 4 عدد براکت با ضخامت 0.9mm 1,367,500
50 قوس انتهایی با ابعاد 25cm به همراه 4 عدد براکت با ضخامت 0.9mm 1,703,750
51 قوس انتهایی با ابعاد 30cm به همراه 4 عدد براکت با ضخامت 0.9mm 2,066,250
52 قوس انتهایی با ابعاد 35cm به همراه 4 عدد براکت با ضخامت 0.9mm 2,510,000
53 قوس انتهایی با ابعاد 40cm به همراه 4 عدد براکت با ضخامت 0.9mm 2,918,750
54 قوس انتهایی با ابعاد 40cm به همراه با 4 عدد ته پایه با ضخامت 0.9mm 2,413,750
55 پاخور قوس 40cm با ابعاد 14cm * 135cm با ضخامت 0.7mm 940,000
  حفاظ
قوس
حفاظ قوس چند منظوره با ابعاد  20cm 116,250
  حفاظ قوس 20 آبکاری چندمنظوره 145,000
  حفاظ قوس چند منظوره با ابعاد  25cm 130,000
  حفاظ قوس 25 آبکاری چندمنظوره 158,750
  حفاظ قوس چند منظوره با ابعاد  30cm 151,250
  حفاظ قوس 30 آبکاری چندمنظوره 175,000
  حفاظ قوس چند منظوره با ابعاد  35cm 170,000
  حفاظ قوس 35 آبکاری چندمنظوره 192,500
  حفاظ قوس چند منظوره با ابعاد  40cm 191,250
  حفاظ قوس 40 آبکاری چندمنظوره 207,500
56 حفاظ
جلو
حفاظ چند منظوره جلو سایز 90cm با مفتول 4mm 125,000
57 حفاظ آبکاری چند منظوره جلو سایز 90cm  با مفتول 4mm 130,000
58 حفاظ چند منظوره جلو سایز 70cm با مفتول 4mm 111,250
59 حفاظ آبکاری چند منظوره جلو سایز 70cm  با مفتول 4mm 122,500
60 حفاظ چند منظوره جلو سایز 50cm با مفتول 4mm 95,000
61 حفاظ آبکاری چند منظوره جلو سایز 50cm  با مفتول 4mm 111,250
62 توری
پشت
توری پشت چند منظوره با ابعاد 65cm * 140cm با مفتول 4mm 1,408,750
63 توری پشت چند منظوره با ابعاد 65cm * 170cm با مفتول 4mm 1,686,250
64 توری پشت چند منظوره با ابعاد 65cm * 210cm با مفتول 4mm 1,952,500
65 توری پشت چند منظوره با ابعاد 65cm * 230cm با مفتول 4mm 2,201,250
66 توری پشت چند منظوره با ابعاد 85cm * 140cm با مفتول 4mm 1,693,750
67 توری پشت چند منظوره با ابعاد 85cm * 170cm با مفتول 4mm 2,023,750
68 توری پشت چند منظوره با ابعاد 85cm * 210cm با مفتول 4mm 2,342,500
69 توری پشت چند منظوره با ابعاد 85cm * 230cm با مفتول 4mm 2,642,500
70 چرخ
خرید
چرخ خرید فروشگاهی 120 لیتری با مفتول 4mm 7,852,500
71 چرخ خرید فروشگاهی 80 لیتری با مفتول 4mm 6,328,750
72 چرخ خرید فروشگاهی 60 لیتری با مفتول 4mm 5,780,000
74 سبد سبد دستی فلزی فروشگاهی با ابعاد 30cm * 40cm 435,000
75 باکس باکس چند منظوره با ابعاد 35cm * 70cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,568,750
76 باکس چند منظوره با ابعاد 35cm * 90cm با ضخامت ورق 0.7mm 1,756,250
75 لیبل
نوار
لیبل چند منظوره 90cm 86,250
76 نوار جلو فروشگاهی سایز 90cm 10,500
77 مدل کیکی ست کامل قفسه مدل کیکی در پنج طبقه با پایه آبکاری 24,656,250
78 پالت پالت بزرگ با ابعاد 15cm * 25cm * 40cm 411,250
79 پالت متوسط با ابعاد 15cm * 20cm * 30cm 251,250
80 پالت کوچک با ابعاد 12cm * 15cm * 20cm 153,750
81 پایه پالت پلاستیکی 5,000
82 سطل حبوباتی سطل حبوباتی بزرگ آبکاری با ابعاد ورق دور 61cm * 125cm ورق کف 44cm * 44cm با ضخامت ورق 0.5mm 2,710,000
83 سطل حبوباتی بزرگ با ابعاد ورق دور 61cm * 125cm ورق کف 44cm * 44cm با ضخامت ورق 0.5mm 1,865,000
84 سطل حبوباتی متوسط آبکاری با ابعاد ورق دور 59cm * 116cm ورق کف 42cm * 42cm با ضخامت ورق 0.5mm 2,558,750
85 سطل حبوباتی متوسط با ابعاد ورق دور 59cm * 116cm ورق کف 42cm * 42cm با ضخامت ورق 0.5mm 1,707,500
86 سطل حبوباتی کوچک آبکاری با ابعاد ورق دور 56cm * 109cm ورق کف 40cm * 40cm با ضخامت ورق 0.5mm 2,408,750
87 سطل حبوباتی کوچک با ابعاد ورق دور 56cm * 109cm ورق کف 40cm * 40cm با ضخامت ورق 0.5mm 1,485,000
88 کفی حبوباتی
شیشه خور
کفی حبوباتی شیشه خور  با ابعاد 35cm * 90cm یک قسمتی با ضخامت ورق 0.7mm و ضخامت زاویه 1.25mm 1,812,500
89 کفی حبوباتی شیشه خور  با ابعاد 35cm * 90cm دو قسمتی با ضخامت ورق 0.7mm و ضخامت زاویه 1.25mm 2,150,000
90 کفی حبوباتی شیشه خور  با ابعاد 35cm * 90cm سه قسمتی با ضخامت ورق 0.7mm و ضخامت زاویه 1.25mm 2,487,500
91 کفی حبوباتی شیشه خور  با ابعاد 35cm * 90cm چهار قسمتی با ضخامت ورق 0.7mm و ضخامت زاویه 1.25mm 2,826,250
92 گاری گاری حمل بار با ابعاد 40cm * 50cm با 2 چرخ 6,500,000
93 گاری حمل بار با ابعاد 40cm * 50cm با 3 چرخ 10,000,000
94 جا ادویه جا ادویه بزرگ با ابعاد ورق دور 44cm * 94cm ورق کفی 34cm * 34cm با ضخامت ورق 0.5mm 1,155,000
95 جا ادویه متوسط با ابعاد ورق دور 41cm * 87cm ورق کفی 32cm * 32cm با ضخامت ورق 0.5mm 1,037,500
96 جا ادویه کوچک با ابعاد ورق دور 38cm * 81cm ورق کفی 30cm * 30cm با ضخامت ورق 0.5mm 931,250

 

سفارش از طریق واتساپ